จำนวนครั้งที่เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แผนพัฒนาตนเอง

1. บทคัดย่อ
การพัฒนาตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลที่ดี ต่อผู้พัฒนาและบุคคลรอบข้าง เนื่องจากการพัฒนาตนเองนั้น มาจากการเอาข้อบกพร่องของเราเองมาเป็นหลัก เพื่อกำจัดข้อบกพร่องแล้วการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งการหาข้อบกพร่องของตนเองนั้น อาจจะมีบุคคลอื่นมาช่วยในการประเมินผล สำหรับแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันก็ได้ ซึ่งการพัฒนาตนเองผู้ฝึกฝนจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรืออาจทำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยก็ได้ เพื่อเป็นการฝึกให้เป็นนิสัยต่อไป2. ชื่อโครงการพัฒนาตนเอง
โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีรวมไปถึงการเป็นอิสระอย่างมาก ในหมู่ของนักศึกษา มีนักศึกษาจำนวนมากที่หันมาเล่นกีฬาหลังเลิกเรียน แต่ก็มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่เอาเวลาที่เหลือ ไปเล่นในส่วนของเกมส์ อินเตอร์เน็ตจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆซึ่งปัญหาส่วนหนึ่ง มาจากสภาพร่างกายที่ไม่เพียงพอต่อการพักผ่อนส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้ไม่แข็งแรงและเป็นโรค หรือบางคนก็มีน้ำหนักมากทำให้เกิดโรคตามมาในภายหลัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวแก้ด้วยวิธีการที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือ การทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน นั่นคือ การออกกำลังกาย นั่นเอง4. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตนเอง
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี พบปะกับเพื่อนที่ร่วมออกกำลังกายด้วยกัน
- เพื่อฝึกความอดทนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
- เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติ ไม่หมกมุ่น สบายๆ
- เพื่อผ่อนคลายจากความเครียด รวมไปถึงการพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีด้วย5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 30 วัน เฉลี่ยวันละ 30 นาที ( เริ่มบันทึก 1 ก.ค 2553 )
6. แผนการพัฒนาตนเอง
1. สำรวจตัวเอง
อันดับแรกของการทำแผนจะมีการหาข้อบกพร่องของตนเองโดยให้ตัวเองและเพื่อนๆประเมิน ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่า เอาเวลาส่วนมากไปยึดติดอยู่กับคอมพิวเตอร์+ เกมส์ + อินเทอเน็ต ดังนั้นจึงควรเอาเวลาดังกล่าวไปทำกิจกรรม ซึ่งก็คือ ออกกำลังกาย
2. กำหนดวิธีการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง คือ การออกกำลังกายโดยจะเลือกวิธีการ
- วิ่ง ในตอนเช้าหรือวิ่งในตอนเย็น
- และหรือสลับเล่นกีฬาอื่นๆ บ้าง เช่น เล่นแบตมินตัน

3. ลงมือปฏิบัติ
- เป็นการออกกำลังกายตามแผน ที่วางเอาไว้ ซึ่งเริ่มขึ้น ในวันที่ 1 ก.ค. 53 เป็นต้นไป
- สถานที่ปฎิบัติงาน คือ สวนธนบุรีรมย์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงยิม มจธ.
- บันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกผลการประเมิน


4. บันทึกผลการปฏิบัติในแบบบันทึกผลการประเมิน ( ตัวอย่าง )

วันที่ กิจกรรม/ออกกำลังกาย ช่วงเวลา เวลารวม (นาที)
1 วิ่ง + เล่นแบตมินตัน 18.30 – 19.30 60
2 วิ่ง 17.30 – 18.00 30
3 ไม่มีการปฏิบัติ - -
4 ไม่มีการปฏิบัติ - -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5.วิเคราะห์ข้อดีว่าได้ประโยชน์อย่างไรและหาข้อเสียเพื่อแก้ข้อบกพร่องต่อไป
……………………………………………………


7. วิธีการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
ในการประเมินจะยึดตามในแบบทำการประเมินที่ต้องบันทึกทุกครั้งหลังจากปฏิบัติ มีเกณฑ์ดังนี้
เกิน 80 % ถือว่าดี + ทำต่อไป
เกิน 50 % ถือว่าพอใช้ + พัฒนา + ทำต่อไป
ต่ำกว่า 50 % ถือว่าแย่ + ต้องปรับปรุง + ทำต่อไป

(หมายเหตุ) การประเมินจะให้เพื่อนร่วมวิเคราะห์ด้วยก็คือกรณีที่ผลการประเมิน
ต่ำกว่า 50 % เพื่อหาสาเหตุและข้อปรับปรุง


8. ผลการพัฒนาตนเอง
...........................


9. ผลการประเมินตนเอง
...........................


10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาตนเอง
1. ทำให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
2. ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นได้
3. เป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าและงมงาย
4. มองโลกในแง่ดี ไม่เครียด
5. มีความสุขในการออกกำลังกายและจิตใจเบิกบาน

11. ข้อเสนอแนะ
1. ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กันไปหรือเปลี่ยนกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือ
2. อาจปรับลด-ขยายเวลาเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น