จำนวนครั้งที่เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบประเมินแผนพัฒนาตนเอง

แบบประเมินผลโครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชื่อ-นามสกุล นาย อนุวรรต สา.
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
กลุ่ม กลุ่มต่อไปเชิญครับ

ผลที่ประเมิน เกณฑ์ ผล
80 + ดี
50 + ปานกลาง
50 - ต้องปรับปรุง

1. ข้อบกพร่อง/ปัญหาที่เกิด

............................................................

2. ผลการพัฒนาตนเอง
ผลที่ได้ดีขึ้นหลังจากประเมิน ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) เหมือนเดิม ( ) แย่กว่าเดิม

............................................................
3. ผลการประเมินตนเอง
ผลที่ได้ตรงตามเป้าหมายกำหนด ( ) ตรง ( ) ไม่ตรง
พอใจกับผลการพัฒนาตนเอง ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( )เฉยๆ

........................................................
4. ข้อเสนอแนะ

...........................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น